fbpx
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZSOiT w Tarnowie


Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt pt. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to projekt dostosowywany do potrzeb szkoły, którego realizacja pozwoliła na uzyskanie honorowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Posiadanie tytułu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest nobilitacją dla szkoły i ważną informacją dla rodziców i uczniów, dlatego nasza placówka podejmowała dalsze inicjatywy profilaktyczne i zabiegi o przyznanie tytułu wyższej rangi w Projekcie Bezpieczeństwa.

W dniu 28 lutego 2017 r. te starania całej społeczności szkolnej zostały uhonorowane nadaniem naszej placówce tytułu „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W naszym regionie jest to obecnie pierwsze takie wydarzenie oświatowe tego szczebla doceniające wagę realizowanej polityki bezpieczeństwa. 

Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są przede wszystkim Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice – jako przedstawiciele Szkoły oraz Policja, Kuratorium Oświaty i Urząd Miasta. Podstawą realizacji programu jest właściwa komunikacja między partnerami, oraz zrozumienie wspólnych celów.

Celem podejmowanych działań jest:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku
 • kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 •  promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia.

 

Historia projektu

Od 6października 2009r. „Szkoła Szczepanika” posiada Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa prowadzonej wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i lokalnie z Komendą Miejską Policji w Tarnowie.

Pomimo posiadanego certyfikatu szkoła nadal podejmowała systematyczne działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej w wyniku czego otrzymała po siedmiu latach tytuł „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Młodzież szkolna systematycznie jest diagnozowana w temacie bezpieczeństwa w szkole.

W badaniach ankietowych przeprowadzanych w latach 2008r. - 2014r. wzięli udział nauczyciele, rodzice i uczniowie. Następujące wnioski nasunęły się w wyniku diagnozy:

- szkoła w opinii wszystkich ankietowanych uważana jest za bezpieczną (wypowiedzi uczniów i rodziców są zgodne)

- niewielka liczba uczniów (6%) spotkała się w szkole i jej okolicy z takimi przejawami agresji jak szturchanie, wyśmiewanie, przezywanie ,zaczepianie, straszenie pobiciem

- za bezpieczeństwo odpowiedzialna jest Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie

- rodzice proponują aby dużo rozmawiać o bezpieczeństwie z młodzieżą, uczulać ich na zawieranie nowych znajomości, zwiększyć dyżury nauczycieli na przerwach i zadbać aby uczniowie nie opuszczali szkoły podczas lekcji

- uczniowie generalnie nie widzą problemu, bo szkoła jest bezpieczna ale proponują aby zwiększyć ochronę poza szkołą, większe kary dla przestepców, częstsze ingerencje policji i nauczycieli w zachowanie agresywne młodych.

 

W roku szkolnym 2016/17 zostały wznowione kompleksowe badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole. Wzięła w nich udział cała społeczność „Szkoły Szczepanika” – Grono Pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice. W sumie 284 osoby. Następujące wnioski nasuwają się w wyniku przeprowadzonej ewaluacji:

 • większa grupa nauczycieli w porównaniu z poprzednią diagnozą zauważyła akty przemocy(była świadkiem), głównie przemocy psychicznej. Wszyscy zareagowali na niewłaściwe zachowania

 • wysoki procent uczących uważa i czuje się bezpiecznie w szkole, większy  w porównaniu z poprzednią diagnozą
 • wskazówki profilaktyczne: warto zwrócić uwagę, aby nadal wszyscy uczący nie tylko wychowawcy poruszali z uczniami tematykę przemocy pomimo dobrych wyników w obszarze bezpieczeństwa i atmosfery w szkole oraz konsekwentnie reagowali na każdy przejaw niewłaściwego zachowania w szkole (podkreślają to zarówno rodzice jak i uczniowie). Warto zastanowić się nad propozycją R i U większego zainteresowania sprawami uczniów ze strony niektórych nauczycieli. Natomiast w celu zwiększenia bezpieczeństwa poza szkołą warto zwiększyć patrole policyjne w miejscach spotkań publicznych.

 • Wszyscy są zgodni, że za pojawienie się aktów przemocy odpowiedzialni są niedostosowani społecznie uczniowie oraz dorośli z dysfunkcjami emocjonalnymi oraz wszyscy, którzy nie reagują, są obojętni na obserwowane akty przemocy. Natomiast w obszarze profilaktyki – całe Grono Pedagogiczne z rodzicami na czele.

 • Rodzice uważają szkołę za bezpieczną. Nic nie zmieniło się w porównaniu z poprzednią diagnozą (93%) – brak zgłoszeń o przemocy fizycznej.

 • Miejsca, które należy objąć szczególną czujnością to; korytarze, szatnię i sale lekcyjne podczas przerw oraz miejsce, gdzie odbywają się lekcje WF.

 • Wszystkie podmioty szkolne (GP oraz R) muszą być konsekwentne w reagowaniu i wymierzaniu zobowiązań za niewłaściwe zachowanie oraz uczulanie na zgłaszanie ich właściwym podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

 • Młodzież także czuje się bezpiecznie w szkole (na poziomie 91% - wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 5pkt na skali %) pomimo tego, że nastąpił wzrost przypadków bycia ofiarą przemocy, ( z 6% na 14%), Z większą częstotliwością pojawiają się syt. wyśmiewania, zabierania jedzenia i kradzieże. Pocieszające jest, że dwukrotnie częściej młodzież powiadamiania o tych faktach dorosłych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo(wzrost zaufania).

 • Warto zaznaczyć, że 11% uczniów (7% potwierdza a 4% nie zaprzecza) mogło dokonywać aktów przemocy pojedynczo lub w grupie najczęściej z takich pobudek jak dla zabawy lub w rewanżu poprzez zaczepianie i wyśmiewanie. Ponad ¾ z nich nie poniosło żadnych następstw swojego działania.

 • W kolejnych badaniach diagnozujących poziom bezpieczeństwa w małopolskich szkołach należy wyraźnie oddzielić pytania  badające bezpieczeństwo w samej szkole od pytań o aspekt występowanie przemocy w okolicy.

 • GP bezpieczeństwo w szkole ocenia na poziomie 97%, rodzice, 93%, a uczniowie 91%

 •  Badania potwierdzają wcześniejsze wnioski: szkoła nadal uważana jest za bezpieczną (U – 93%, R – 92,5%). Uczniowie wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku ewentualnego zdarzenia przemocy. Ważnym elementem profilaktycznym bezpieczeństwa jest monitoring. 

 • Postulaty wynikające z diagnozy i ewaluacji zostały zawarte w Aneksie do ZPB i realizowane na bieżąco.

APEL do młodzieży nasuwający się po przeprowadzenia diagnozy szkoły:

Należy reagować na wszelkie rodzaje przemocy i informować dorosłych o niepokojących zdarzeniach naruszających poczucie bezpieczeństwa.

 

Podczas spotkania partnerów szkoły w dniu 6 października 2016r. podsumowano, jakie działania z głównego planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostały zrealizowane w latach  2011- 2016 w  trakcie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” oraz jakie przedsięwzięcia należy podjąć w celu utrzymania bezpieczeństwa w szkole i wokół niej. Szczegółowe wnioski z dyskusji umieszczono w sprawozdaniu i Aneksie do Zintegrowanego Planu Działania. Zdecydowano o podjęciu działań mających na celu nadanie szkole tytułu „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Jako priorytety do realizacji w kolejnych latach należy wymienić:

 1. Szerokie propagowanie założeń projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa wśród nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez stronę internetową,  gazetkę szkolną, radiowęzeł, prasę, promocję, godz. wychowawcze, zebrania śródokresowe, tablicę ogłoszeń.

 2. Systematyczne diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie bezpieczeństwa przy pomocy ankiet, rozmów, obserwacji itp.

 3. Cykl spotkań dla rodziców, nauczycieli i uczniów z przedstawicielami  i stróżami prawa oraz specjalistami d/s uzależnień i przeciwdziałania narkomani, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przemocy i przestępczości w celu uświadomienia młodzieży odpowiedzialności za swoje czyny i życie.

 4. Realizacja programów profilaktycznych kształtujących wśród  uczniów postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji np.”Godność człowieka, ARS czyli jak dbać o miłość, Bez ryzyka, Arka Noego, No promil, Trening Zastępowania Agresji, Prewenter, Nasze spotkania, Młodzieżowi Liderzy”.

 5. Organizacja spotkań młodzieży z przedstawicielami Wspólnoty Cenacolo ofiarującą pomoc dla ludzi uzależnionych i zagubionych w życiu.

 6. Kontynuacja rokrocznych, ogólnoszkolnych warsztatów wychowawczo – profilaktycznych nt. aktualnych problemów.

 7. Praca wychowawcza z młodzieżą w ramach kółek samokształceniowych takich jak: „Młodzieżowi Liderzy”, Młodzieżowy Klub Wolontariusza, Koło turystyczne „Amonit” Gazetka szkolna „Vide Supra”, Spółdzielnia Uczniowska, Koło Modelek.

 8. Szkolenie młodzieży do prowadzenia mediacji rówieśniczych w sytuacjach konfliktowych.

 9. Podejmowanie dodatkowych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Tarnowa we współpracy ze służbami bezpieczeństwa (policją strażą miejską i pożarną), takich jak  Koncert finałowy WOŚP, Pokazy mody, Rajdy patriotyczne, Raut u Prezydenta, Wymiana partnerska ze szkołą w Niemczech, Dęby pamięci, Pola nadziei.

 10. Kampania społeczna na aktualne problemy społeczne za pomocą sprawdzonych narzędzi takich jak: debata oksfordzka, warsztaty, panel dyskusyjny, spotkania ze specjalistami, wernisaż, happening, plakaty, spot reklamowy.

 11. Projekty Ekotriatlon i Ekotarnowianie promujące zdrowy styl życia.

 12. Miejska Kampania Antyprzemocowa "Biała wstążeczka".

 13. Organizacja festiwalu kreatywności i życzliwości.

 14. Działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szatni poprzez instalacje szafek na ubrania dla uczniów i modernizację pomieszczenia.

 15. Modernizacja parkingu. Usprawnianie monitoringu wizyjnego placu wokół szkoły.

 16. Monitorowanie wejścia do szkoły osób niepowołanych.

 17. Działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w salach lekcyjnych, korytarzach i stołówce szkolnej poprzez wymianę oświetlenia, likwidację barier architektonicznych, odgrzybianie "Zakątka".

W dniu 28 lutego 2017r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie otrzymał honorowy tytuł „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwoza systematyczne działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej.

 

Graficzna analiza ankiety dotyczącej bezpieczeństwa:
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2018/2019

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.