fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

Przedmaturalny zawrót głowy u Rodziców czyli jak poradzić sobie ze stresem przedmaturalnym swoim i swoich dzieci - ulotka dla rodziców

Stres pod kontrolą, czyli co robić, gdy dopada nas stres? - ulotka dla uczniów

„Stres – Wróg czy Przyjaciel? Jak utrzymać go pod kontrolą? - ulotka z wnioskami po warsztatach

Procedury reagowania w sytuacji kryzysowej w szkole w przypadku próby samobójczej lub samobójstwa - plik do pobrania


Państwa Dziecko otoczone jest fachową opieką doświadczonych pedagogów i wychowawców. Staramy się dostosowywać program dydaktyczny i wychowawczy do indywidualnych potrzeb młodzieży rozwijając zainteresowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Bezpieczna Szkoła

Najnowsze badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole utwierdzają nas w przekonaniu, że realizowany od kilku lat projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przynosi pozytywne efekty. Posiadanie zaś honorowego Certyfikatu  „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest nobilitacją dla całej społeczności „Szkoły Szczepanika” i ważną informacją dla rodziców i uczniów. Dziękujemy naszym  partnerom zaangażowanym w realizację projektu; w szczególności Policji i Organowi prowadzącemu szkołę za owocną współpracę i wspieranie naszych działań na tym polu. Uczniów jak zawsze uwrażliwiamy, aby reagować na wszelkie rodzaje przemocy i informować nas o niepokojących zdarzeniach naruszających poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie uczniów
Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2023/2024 dostępne są tutaj. Pozostałe oferty zgłoszone przez firmy ubezpieczeniowe dostępne są w kancelarii szkoły.
Likwidacji szkody można dokonać samodzielnie na stronie COMPENSA. Polisa nr 001097408, typ 184

 

WAŻNE SPRAWY I PROBLEMY PROSIMY ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY KLASY, ZESPOŁOWI KIEROWNICZEMU LUB DYREKCJI SZKOŁY.

 

Dyrektor Szkoły, (mgr Sławomir Sus) przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły (+godziny dostępności poniedziałek 9.00-10.00).

 

Dyżury zespołu kierowniczego pełnione są codziennie:

poniedziałek: kierownik kształcenia praktycznego mgr inż. Lucyna Łępa (+godziny dostępności wtorek 9.00-10.00)

wtorek: kierownik pracowni mgr Iwona Gniewek (+godziny dostępności 15.55-16.55)

środa: wicedyrektor mgr Małgorzata Czyszczoń (+godziny dostępności czwartek 9.45-10.45)

czwartek: wicedyrektor mgr Artur Morys (+godziny dostępności środa 9.45-10.45)

piątek: rotacyjnie - informacja w sekretariacie szkoły

 

W szkole opiekę psychologiczno-pedagogiczną koordynuje pedagog szkolny oraz pedagog specjalny/terapeuta oraz psycholog:

mgr Magdalena Zabiega (pedagog)

dyżury:

Poniedziałek: 10:15 - 15:15
Wtorek: 9:30 - 13:30
Środa: 8:30 - 13:30
Czwartek: 10:15 - 14:15
Piątek: 9:00 - 13:00

mgr Monika Zachara (pedagog/terapeuta)

dyżury:

Poniedziałek: 11:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 12:00
Środa: 10:30 - 15:30
Czwartek: 7:00 - 11:00
Piątek: 12:00 - 16:00

mgr Małgorzata Czyszczoń (pedagog specjalny)

dyżury:

Wtorek 9:00 - 11:00
Środa 12:30 - 16:00


mgr Anna Natońska (psycholog)

dyżury:

Poniedziałek: 7:30 - 12:00
Wtorek: 12:00 - 16:00
Środa: 7:00 - 11:00
Czwartek: 11:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 9:30

 

SZANOWNI RODZICE!
Prosimy o obecność na zebraniach rodzicielskich i systematyczny kontakt z wychowawcą. Tylko ścisła współpraca rodziców ze szkołą zapewni pożądane efekty dydaktyczne i wychowawcze, tak samo ważne dla rodziców jak i dla szkoły.

SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM - ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ WE WCZESNYCH GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

W PLACÓWCE CZYNNY JEST KLUB "ZAKĄTEK", W KTÓRYM MŁODZIEŻ MOŻE KUPIĆ DRUGIE ŚNIADANIE.

 

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU !

Mamy opinię szkoły bezpiecznej, wolnej od narkotyków i przemocy.
Uczy się w tutaj 862 uczniów, zatrudnionych jest 76 nauczycieli.
Zajęcia praktyczne Technikum Zawodowego odbywają się w pracowniach:

krawieckich - ul. Goldhammera 32, tel. 14 627 22 02
stolarskich - ul. Siewnej

Prosimy o zachęcanie swoich dzieci do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ - ZASADY OGÓLNE
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie

1. Uczestnikami wycieczki są uczniowie ZSOiT w Tarnowie wg wykazu, którzy posiadają pisemna zgodę rodziców na w/wym. wycieczkę i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną oraz inny ważny dokument tożsamości potrzebny do realizacji programu wycieczki (dowód osobisty lub paszport w przypadku wycieczki zagranicznej).
3. Podczas wycieczki uczniowie/uczestnicy mają obowiązek:
a. zgłosić się na zbiórkę w wyznaczonym miejscu i czasie,
b. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
c. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników,
d. przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz innych przepisów szczegółowych, obowiązujących w miejscu realizacji programu wycieczki,
e. uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki,
f. pozostawiać po sobie czystość i porządek,
g. poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych lekach,
h. posiadać ubiór odpowiedni do pory roku i formy turystyki.
4. Podczas wycieczki uczniom/uczestnikom nie wolno:
a. łamać ustalonego regulaminu wycieczki,
b. łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa,
c. łamać wewnętrznych regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu wycieczki,
d. oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa,
e. palić papierosów, pić alkoholu lub stosować innych środków odurzających i psychoaktywnych.
5. Uczniowie/uczestnicy, którzy naruszają regulamin wycieczki mogą być usunięci z wycieczki.
6. Usuniętych uczniów odbierają rodzice/prawni opiekunowie na własny koszt, bez prawa zwrotu niewykorzystanych świadczeń.
7. Wobec uczniów naruszających w rażący sposób dyscyplinę Dyrektor szkoły może zastosować także inne kary zamieszczone w Statucie.
8. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż planowane miejsce zakończenia wycieczki, na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów, złożoną do kierownika wycieczki.
9. Nie wolno realizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz silnych wiatrów. W razie załamania się pogody podczas wycieczki, kierownik wycieczki powinien przerwać realizację programu i doprowadzić uczestników w bezpieczne miejsce. Jeśli najbliższe bezpieczne miejsce znajduje się na trasie programu wycieczki, grupa powinna udać się do tego miejsca.
10. Kierownik i opiekunowie odpowiadają za uczestników wycieczki przez cały czas jej trwania, dlatego też nie mogą pozwolić uczniom na tzw. „czas wolny”.
11. Kierownik wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki informuje uczniów o harmonogramie wycieczki oraz każdorazowo wskazuje miejsce zbiórki.
12. Okresowe sprawowanie opieki nad grupą przez osoby trzecie (pilot wycieczki, przewodnik, instruktor, ratownik itp.) nie zwalnia kierownika i opiekunów z obowiązku opieki nad uczestnikami.

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 251 gości oraz 0 użytkowników.