fbpx
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ZSOiT zakres działalności - tekst odczytywalny maszynowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie – informacja o zakresie działalności.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i technicznym im. Jana Szczepanika  w Tarnowie wchodzą następujące szkoły:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum Nr 5,

Corocznie do obu szkół prowadzony jest nabór uczniów, absolwentów szkół podstawowych.

Przedmiot działalności i kompetencje szkoły:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 5 są jest szkołami publicznymi.
 • Nauka w liceum trwa 4 lata, a w technikum 5 lat.
 • Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • W ostatnim roku nauki odbywa się egzamin maturalny.
 • W liceum odbywa się kształcenie w klasach humanistycznych i biologiczno-chemicznych.
 • W technikum odbywa się kształcenie w zawodach:
  • Technik fotografii i multimediów
  • Technik reklamy
  • Technik przemysłu mody
  • Technik stylista
 • W trakcie pięcioletniego cyklu nauki, odbywają się dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z przedmiotów zawodowych (praktycznych i teoretycznych). Obydwa egzaminy odbywają składają się z dwóch części: pisemnego i praktycznego. Forma egzaminu zależy od kierunku kształcenia zawodowego.
 • Ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia, na studiach I stopnia.

Głównym celem szkoły jest troska o wychowanie i wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym i psychofizycznym oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu i współpracy środowiska szkolnego, zwłaszcza uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkoła w szczególności:

 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy ogólnej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, określonym w dokumentacji programowej szkoły;
 • kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego i otwartości na wartości kultur Europy i świata;
 • przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, kulturze i środowisku naturalnym;
 • zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia;
 • zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wyuczonego zawodu;
 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów takie cechy osobowości jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia, skutecznego komunikowania się, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, współpracy w zespole;
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;
 • organizuje współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
 • kształtuje właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych, problemów ochrony środowiska, inicjatyw społecznych i akcji charytatywnych;
 • umożliwia uczniom zaangażowanie się wolontariat oraz działalność innych organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w szkole, w celu realizowania jej zadań statutowych;
 • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym oraz uczniom z problemami zdrowotnymi;
 • wspiera uczniów zdolnych umożliwiając rozwój indywidualnych zainteresowań i kompetencji;

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.