fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zso.tarnow.pl

Nazwa podmiotu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie

Adres strony internetowej

https://www.zso.tarnow.pl/

Data publikacji strony www

2007-03-23

Ostatnia istotna aktualizacja

2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności, wysokich kosztów dostosowania, oraz wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • brak tekstu alternatywnego dla zdjęć, grafik statycznych oraz filmów
  • zamieszczone informacje w postaci załączników mogą być w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, lub nie są dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono 2020-12-14 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (ostatnia aktualizacja 22.03.2024).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 621-83-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada 3 budynki piętrowe bez wind. W środku budynków występują progi i schody ograniczające poruszanie. Obiekty nie posiadają środków technicznych do udzielania informacji i obsługi osób niepełnosprawnych. Główny budynek szkoły jest wyposażony w dwie toalety dla niepełnosprawnych. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń w głównym budynku istnieje w formie wizualnej - tablica. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.